GYMNASIALE UDDANNELSERGense konferenceoplæg her på hjemmesiden fra den 1. april


1. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens program V. Jacob Fuglsang, Journalist og uddannelsesredaktør på Politiken


1. marts kl. 12:00-12:50 Ministerdebat om erfaringer fra corona

Ser vi anderledes på hvad kvalitet er efter corona? I denne debat vendes erfaringer fra et år med corona, nødundervisning og nedlukninger - men hvad kan vi lære og hvilke erfaringer tager vi med fremover. I panelet sidder Pernille Rosenkrantz-Theil, Gordon Ørskov Madsen, Ole Heinager, Esther Vyff, Ane Qvortrup. Debatten modereres af Jakob Fuglsang.

Pernille Rosenkrantz-TheilBørne- og undervisningsminister

Esther Vyff PetersenEsther Vyff Petersen er formand for interesseorganisationen Danske Skoleelever. Esther Vyff Petersen gik i sommers ud af 9. klasse og har siden arbejdet som formand for Danske Skoleelever. Som formand repræsenterer Esther mere end 1.000 elevråd i hele landet. Esther har i sit formandsår fokus på det gode undervisningsmiljø og faglighed for alle.


Ane QvortrupAne Qvortrup er professor i almendidaktik og leder af Center for Gymnasieforskning på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Hun forsker i undervisnings- og læringsmiljøer og den måde, de løbende transformerer sig. Senest har hun forsket i online-undervisningen under Corona-krisen.  

Ole HeinagerOle Heinager er administrerende direktør på NEXT, en af landets store erhvervs- og gymnasieskoler. Derudover er Ole Heinager formand for Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier Lederne og sidder under covid19 nedlukningen med i undervisningsministeriets sektorfølgegrupper. 

Gordon Ørskov MadsenGordon Ørskov Madsen er formand for Danmarks Lærerforening siden september 2020. Gordon har været medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse siden 2007 og været formand for overenskomstudvalget siden 2010. Han er tidligere lærer på Hasle Skole ved Aarhus og har været kredsformand i Aarhus Lærerforening.

Moderator, Jacob FuglsangJournalist og uddannelsesredaktør på Politiken


1. marts kl. 15:00-15:50 Hvad kan vi lære af skolelukningerne under corona?

Hvad har underviserne gjort sig af erfaringer, og hvordan står det til med elever og kursisters læring, motivation og trivsel? I dette oplæg præsenterer EVA væsentligste resultater og konkrete tiltag fra deres undersøgelse på tværs af uddannelsesområderne. v. Anne Katrine Kamstrup, Seniorkonsulent ved EVA og ansvarlig for erfaringsopsamlingen, Chantal Pohl Nielsen

Se slides fra oplæg (pdf)

 

Anne Katrine KamstrupAnne Katrine Kamstrup er seniorkonsulent i enheden for ungdomsuddannelser på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Her har hun gennemført en række projekter med fokus på digitalisering af undervisning og digitale kompetencer på ungdomsuddannelsesområdet. Anne Katrine er uddannet antropolog og har en ph.d.-grad i uddannelsesforskning fra DPU, Aarhus Universitet.

Chantal PohlChantal Pohl Nielsen er chefkonsulent i grundskoleenheden på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Chantal Pohl Nielsen er projektleder for erfaringsopsamlingen. På EVA arbejder hun bl.a. med fleksible undervisningstilbud til elever med særlige behov. Hun har tidligere været med til at evaluere folkeskolereformen samt omstillingen til øget inklusion. Chantal er cand.polit., ph.d. fra Københavns Universitet.

 


2. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens program V. Jacob Fuglsang, Journalist og uddannelsesredaktør på Politiken


2. marts 12:00-12:50 Paneldebat: Påvirker digitalisering, data og tech-giganter hvordan vi tænker uddannelse?

Hvordan forstår vi pædagogik og uddannelse, når verden bliver mere digital og undervisningen går online? I denne modererede paneldebat bringer forskning, forvaltning og tech-giganter deres perspektiver på banen, når vi diskuterer, hvordan tech og data påvirker den måde, vi tænker undervisning og uddannelse på, og hvilken virkning de har på vores forståelse af undervisningens kvalitet, formål og succeskriterier

Morten OvesenMorten Ovesen er Industry Executive hos Microsoft Danmark og leder samarbejdet med hele grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. Han har fokus på den strategiske udvikling af både læringsmiljøet og hverdagen for underviserne samt koblingen til resten af organisationen, fx i kommunerne. Morten har været hos Microsoft i 6 år.

Jesper Knoop HenriksenJesper Knoop Henriksen er Chef for Google for Education i Danmark og Island. Jesper Knoop-Henriksen har arbejdet med Googles uddannelsesaktiviteter i Norden de seneste 5 år, og har samarbejdet med skoler og kommuner om deres strategi og udnyttelse af læringsteknologi. Jesper er desuden en del af bestyrelsen i EdTech Denmark, som er en forening, der samler aktører fra forskningssektoren, samt den offentlige og private sektor, som alle beskæftiger sig med læringsteknologi. 


Lucas ConeLucas Cone er ph.d.-stipendiat på DPU, Aarhus Universitet og leder af det tværeuropæiske forskningsnetværk PRIVATOPIA. Lucas forsker i kommercielle interesser i uddannelsessektoren med særligt fokus på de globale tech-giganter. Han har delt sine perspektiver i bl.a. Deadline, Orientering, Politiken, Jyllands-Posten og Altinget samt udgivet bøger på MIT Press og Hans Reitzels Forlag.

Flemming EllingsenFlemming Ellingsen er ansat som centerchef for dagtilbuds- og skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune. Flemming står i spidsen for projektet Fremtidens skole, hvor der arbejdes med didaktiske og metodiske greb, som tilsammen sætter en læringsramme med en projektbaseret innovativ og virkelighedsnær dimension.

Martin ØstergaardMartin Østergaard Christensen er direktør for Børn og Unge i Aarhus Kommune, hvor ca. 65.000 børn hver dag går i dagtilbud, skole eller fritidstilbud. Han har tidligere været skoledirektør i Aalborg og børne- og unge direktør i Hjørring. Martin Østergaard Christensen deltager desuden i Kommunernes Teknologitænketank, som er nedsat af KL med formål om at sikre en fortsat tillidsfuld, gennemsigtig og ansvarlig udvikling i brugen af teknologi og data i kommunerne.

Moderator, Jacob FuglsangJournalist og uddannelsesredaktør på Politiken


2. Marts 14:00-14:50 Debat: Kan virtuel undervisning være med til at løfte den faglige kvalitet i gymnasiet?

Er alt fra Coronaperioden lige til at smide ud med badevandet, eller er der elementer i den virtuelle undervisning, der også i den ’normale’ skoledag vil kunne løfte kvaliteten? Moderator Jacob Fuglsang søger de gode – og nok forskellige - svar hos lederne af det almene gymnasium og erhvervsgymnasiet, lærerne, eleverne og forskningen.

Moderator, Jacob Fuglsang


Birgitte VedersøBirgitte Vedersø er rektor på Gefion Gymnasium og formand for Danske Gymnasier. Derudover sidder hun i bestyrelsen på Københavns Universitet og Planetarium. Som formand for Danske Gymnasier har Birgitte Vedersø medvirket til at få udarbejdet en digitaliseringsstrategi. Strategiens fokus er den digitale myndiggørelse af studenterne, så de bliver skabende og kritisk tænkende borgere. Det kræver mestring og forståelse af digitale redskaber, der er en vigtig del af moderne dannelse.

Ingrid KjærgaardIngrid Kjærgaard er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, som organiserer og repræsenterer landets HF- IB- og STX-elever. DGS har gennem coronakrisen sat fokus nedlukningens konsekvenser for gymnasieelevers faglige og sociale trivsel og har i løbet af 2020 blandt andet kæmpet for genåbning af uddannelserne, aflysning af eksamenerne og for at studenterkørslen kunne gennemføres. Ingrid Kjærgaard er student fra Rysensteen Gymnasium.

Dorthe WangDorthe Wang er rektor på Tietgen Handelsgymnasium i Odense og medlem af Danske Erhvervsskoler og –Gymnasiers gymnasieudvalg.Dorthe Wang er master i IT og har indgående kendskab til htx- og hhx- uddannelsernes faglighed og didaktik gennem mange års arbejde på det erhvervsgymnasiale område, herunder syv år som konsulent i Børne- og Undervisningsministeriet.

Tomas KeplerTomas Kepler er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Tomas Kepler er cand.mag. i engelsk og historie og har undervist på Aalborghus Gymnasium


2. marts 15:00-15:50 Relationer i en online tid

Det kan føles svært at skabe relationer, især når undervisningen foregår online. Bliv klogere på hvordan nogle undervisere har grebet det an, og de studerendes oplevelse heraf, når Lillian Buus fortæller om indsamlede erfaringer.

Se slides fra oplæg (pdf)

Lillian BuusLillian Buus er forskningsleder af program for Læring og IT på VIA University College. Lillian Buus har været involveret i undersøgelsen af erfaringerne med online undervisning under Covid-19 nedlukningen. Lillian fokuserer i sin forskning bl.a. på tilrettelæggelsen af digitalt medieret undervisning.


2. marts 16:00-16:50 Hvad er op og ned ift. det faglige efterslæb efter corona?

Står vi med en tabt årgang eller en årgang, hvis solidaritet og fællesskab er styrket? Debatten om det faglige efterslæb har været ret dikotomisk, men hvor står vi egentlig? I oplægget vil Ane Qvortrup på baggrund af undersøgelsen ”Gymnasiet i den historiske Coronatid” baseret på surveys og interviews med elever og lærere lægge på til en nuanceret dialog om konsekvenserne af nedlukningen. Samtidig vil hun åbne for perspektiver i forhold til, hvad vi kan (og skal) lære af 2020.

Se slides fra oplæg (pdf)

Ane QvortrupAne Qvortrup er professor i almendidaktik og leder af Center for Gymnasieforskning på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Hun forsker i undervisnings- og læringsmiljøer og den måde, de løbende transformerer sig. Senest har hun forsket i online-undervisningen under Corona-krisen.


3. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens programV. Lotte Thor, Journalist og tidligere nyhedsvært


3. marts 12:00-12:50 Vedholdenhed i skolen – Viljen starter, hvor lysten slutter

Vedholdenhed er på mange måder en superpower, der giver stærke resultater i læringsøjemed, men som er kommet under pres med den hastige teknologiske udvikling med smartphones, streaming, konstant online tilgængelighed mv. Forskning har påvist at vedholdenhed kan trænes og opøves. Dette oplæg giver dig en indføring i teorien og forskningen bag vedholdenhed og hvordan man kan træne vedholdenhed i læringssituationer helt eksplicit. Det kan både være som et ”add on” i undervisningen, men også som en fuldt integreret del af den daglige undervisning.

Se slides fra oplæg (pdf)

Allan KortnumAllan Kortnum har arbejdet med mindsetbaseret undervisning de seneste små 10 år og var blandt initiativtagerne til at introducere mindsetbaseret undervisning i Danmark. De seneste par år er interessen gået i retning af vedholdenhedens betydning for læringsudbyttet og mindsetbaseret ledelse. Allan er medforfatter til: Mindsetbaseret undervisning (2016), Vedholdenhed i skolen (2020) og Mindsetbaseret ledelse (2021). Allan er til daglig leder for en erhvervsskole i Herning-området og har en baggrund som underviser i historie og geografi.


3. marts 14:00-14:50 Stoler du på din egen undervisning?

Oplægget inspirerer til, hvordan undervisningen tilrettelægges omkring god synkron og asynkron undervisning, der veksler i et meningsskabende, didaktisk loop. Bliv klogere på synkrone og asynkrone aktiviteter, når vi præsenterer forslag til væsentlige overvejelser i udviklingen af virtuelle læringsressourcer, du kan stole på. Og vær med i dialogen, når vi lægger op til diskussion om, hvad der timer og begrunder overgangene mellem asynkrone og synkrone moduler.

Se slides fra oplæg (pdf)

Anna MogensenAnna Mogensen er lektor ved KVUC.

Søren Kabu OcanseySøren Ocansey er lektor ved KVUC.


3. marts 15:00-15:50 Keynote | Praksisfællesskaber i den digitale tidsalder

Den verdenskendte læringsteoretiker Etienne Wenger præsenterer i denne keynote den nyeste udvikling af sin sociale læringsteori om praksisfællesskaber og reflekterer over, hvordan teorien kan bringes i spil i en en tid hvor meget undervisning foregår digitalt. Præsentationen efterfølges af dialog og en Q & A-session med Jornalist Lotte Thor.

Etienne WengerEtienne Wenger er en uafhængig tænker, forsker og social læringsteoretiker. Han er mest kendt for sit arbejde med praksisfællesskaber og har fokuseret sit arbejde og studier på sociale læringssystemer for at forstå sammenhængen mellem viden, samfund, læring og identitet. Grundideen er, at menneskelig viden grundlæggende er en social handling.

Moderator, Lotte ThorJournalist og tidligere nyhedsvært


3. marts 16:00-16:50 Tryk på Kontakten – god klassekultur i virtuel undervisning.

Hvordan arbejder man med fælleskaber undervisningen – virtuelt og fysisk? I denne session sættes der fokus på fællesskabets betydning for læring og motivation. Oplægget tilbyder inspiration til konkrete metoder til at arbejde med fællesskabet.

Se slides fra oplæg (pdf)

Ditte Gøricke JensenDitte er cand. mag. i dramaturgi, kunsthistorie og dansk suppleret med fag på pædagogik og psykologi.

 

Pernille Hedegaard BøghPernille er uddannet dramalærer, voksenunderviser og skuespiller. Hun har desuden en diplomuddannelse i pædagogisk psykologi.


4. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens programV. Lotte Thor, Journalist og tidligere nyhedsvært


4. marts 12:00-12:50 Mød Danmarks Tech-ambassadør i interview med Lotte Thor

I denne session vil Anne Marie Engtoft Larsen i samtale med Lotte Thor gøre os klogere på, hvorfor Danmark har en tech-ambassadør og hvorfor det er relevant for uddannelsesdanmark. Hvordan ser Anne Marie den globale udvikling inden for EdTech? Hvad tilbyder tech-virksomhederne lige om lidt? Kan danske virksomheder byde ind, og hvad kræver det af dem? Og hvad kan Anne Marie hjælpe dem med? Hvordan påvirker udviklingen i tech-branchen uddannelse generelt i DK og andre steder? Er det godt eller skidt? Og til slut vil Anne Marie komme ind på, om tech-giganterne passer godt nok på data og hvilke kompromiser, vi skal være parate til at indgå for at udnytte den nye ”ed-tech” bølge.

Anne Marie EngtoftAnne Marie Engtoft Larsen er Danmarks Tech-ambassadør med base i Silicon Valley, men dækker både USA, Kina og resten af verden. Anne Marie kom fra et job som ‘Lead, Technology and Sustainability’ i World Economic Forum. Hun er bl.a. medstifter af Student og Innovation House og uddannet MSc Development Management, London School of Economics and Political Science (LSE) & MSc International Business and Politics, Copenhagen Business School (CBS)

Lotte ThorJournalist tidligere nyhedsvært


4. marts 16:00-16:50 Opsamlingsdebat med Lotte Thor og Jacob Fuglsang

I denne session samler konferencens to moderatorer op på en hel uge med læringsfestival. Hvad var højdepunkterne? Hvad var overraskende? Hvad lærte vi og hvad tager vi med videre? Perspektiver og vinkler bliver vendt i en spændende samtale mellem Lotte Thor og Jacob Fuglsang.

Lotte ThorJournalist tidligere nyhedsvært

Jacob Fuglsang Journalist og uddannelsesredaktør på Politiken

;