DAGTILBUDGense konferenceoplæg her på hjemmesiden fra den 1. april


1. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens program V. Jacob Fuglsang, Journalist og uddannelsesredaktør på Politiken


1. marts kl. 12:00-12:50 Ministerdebat om erfaringer fra corona

Ser vi anderledes på hvad kvalitet er efter corona? I denne debat vendes erfaringer fra et år med corona, nødundervisning og nedlukninger - men hvad kan vi lære og hvilke erfaringer tager vi med fremover. I panelet sidder Pernille Rosenkrantz-Theil, Gordon Ørskov Madsen, Ole Heinager, Esther Vyff, Ane Qvortrup. Debatten modereres af Jakob Fuglsang.

Pernille Rosenkrantz-TheilBørne- og undervisningsminister

Esther Vyff PetersenEsther Vyff Petersen er formand for interesseorganisationen Danske Skoleelever. Esther Vyff Petersen gik i sommers ud af 9. klasse og har siden arbejdet som formand for Danske Skoleelever. Som formand repræsenterer Esther mere end 1.000 elevråd i hele landet. Esther har i sit formandsår fokus på det gode undervisningsmiljø og faglighed for alle.


Ane QvortrupAne Qvortrup er professor i almendidaktik og leder af Center for Gymnasieforskning på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Hun forsker i undervisnings- og læringsmiljøer og den måde, de løbende transformerer sig. Senest har hun forsket i online-undervisningen under Corona-krisen.  

Ole HeinagerOle Heinager er administrerende direktør på NEXT, en af landets store erhvervs- og gymnasieskoler. Derudover er Ole Heinager formand for Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier Lederne og sidder under covid19 nedlukningen med i undervisningsministeriets sektorfølgegrupper. 

Gordon Ørskov MadsenGordon Ørskov Madsen er formand for Danmarks Lærerforening siden september 2020. Gordon har været medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse siden 2007 og været formand for overenskomstudvalget siden 2010. Han er tidligere lærer på Hasle Skole ved Aarhus og har været kredsformand i Aarhus Lærerforening.

Moderator, Jacob FuglsangJournalist og uddannelsesredaktør på Politiken


1. marts kl. 14:00-14:15 Nyt fra ministeriet på dagtilbudsområdet

Hør om de nyeste initiativer på dagtilbudsområdet, og bliv præsenteret for styrelsens aktuelle tilbud til at understøtte kommunale forvaltninger og dagtilbud i at sikre pædagogisk praksis af høj kvalitet og fremme alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du vil også få en præsentation af dagens konferenceprogram, der sætter fokus på forældresamarbejde, børns perspektiver og leg samt udeliv i dagtilbud.

Sigrid KnapSigrid Knap, Faglig leder, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet


1. marts 14:15-14:50 Erfaringerne fra corona-tiden – hvilke erfaringer kan bruge til udvikling af den pædagogiske praksis?

Danmarks Evalueringsinstitut gennemførte i 2020 en opsamling af erfaringer gjort under COVID-19 i danske dagtilbud er at opsamle og systematisere erfaringer og læring, der har fundet sted på dagtilbudsområdet under COVID-19 til brug for den fortsatte udvikling af området. I dette oplæg kan du blive klogere på, hvordan pædagogiske personale, leder og forældre oplevede perioden. Du får viden om og eksempler på temaer som forældresamarbejde, arbejdet i mindre børnegrupper, faglig ledelse, udeliv og arbejdet med børn i udsatte positioner.

Se slides fra oplæg (pdf)

Dina Celia MadsenDina Celia Madsen er chef for afdelingen for dagtilbud på Danmarks Evalueringsinstitut. Afdelingen laver evalueringer og analyser på dagtilbudsområdet og udvikler forskellige materiale til at understøtte dagtilbud, som inspirationsmateriale om børneperspektiver, podcasts og film.

 

 

 

 


1. marts 15:00-15:50

1) Videoreportage: Børneperspektiver og legen i centrum i en tid med Corona
I filmen præsenteres konkrete eksempler på, hvordan børns perspektiver og leg kan danne basis for praksis og tilrettelæggelsen af læringsmiljøer under Corona-hensyn.  Louise fortæller hvordan den pædagogiske praksis tilrettelægges med blikket rettet mod børns trivsel & udvikling, initiativer og leg.  I en Coronatid med nye rutiner og sundhedsfaglige hensyn bidrager tilgangen til at udmønte børns ret til leg, hvilket både børnekonventionen og Den styrkede Pædagogiske læreplan lægger op til.  Du får didaktiske værktøjer til at arbejde med kvalitet- og innovativ evaluering i praksis/ dagtilbud. I indslaget deles de gode erfaringer med et styrket forældresamarbejde i en tid hvor forældrene ikke må komme ind i institutionen. Der gives inspiration til implementering af nye hygiejnerutiner og du får et blik ind i udelivet på legepladsen som fysisk læringsrum.
v. Louise Janns Hauge

2) Forældresamarbejde i en coronatid – er forældrene ude eller inde?
Oplægget diskuterer, hvorfor et ligeværdigt forældresamarbejde er vigtigt i et børneperspektiv, og hvordan dagtilbud kan skabe et inddragende forældresamarbejde i en tid med Corona-hensyn.Bliv klogere på hvordan vi med afsæt i erfaringer fra corona designer og tilrettelægger et forældresamarbejde, der er til mest mulig gavn for børnene, og på hvordan vi kan udvikle det matrikelløse forældresamarbejde.
v. Kirsten Birk Lassen

Se slides fra oplæg (pdf)

 

Louise Janns HaugeLouise Janns Hauge er professionsbachelor i pædagogik samt Master i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og medier (med særligt fokus på leg, legekultur, kreativitet, børn og medier).Louise har arbejdet som pædagog i 8 år i Vejle Kommune, deraf et år som konstitueret pædagogisk leder. Hun har diplom i pædagogisk vejledning samt Pædagogisk udviklingsarbejde og varetager sprogvejlederfunktionen i sit daglige virke i Helgesvej Børnehave.

Kirsten Birk LassenKirsten Birk Lassen er cand.scient.pol, social iværksætter og stifter af Følgeskabet, som er specialiseret i at understøtte og udvikle forældresamarbejdet i dagtilbud. Følgeskabet lancerede i 2020 en certificeringsordning for dagtilbud i godt og ligeværdigt forældresamarbejde. Kirsten udgav i 2019 en grundbog til bestyrelser og forældreråd der hedder ”Forældrenes betydningsfulde rolle i dagtilbud” og er netop udkommet med et kapitel om forældresamarbejde i en antologi om det pædagogiske grundlag der hedder ”Det vi er sammen om”.

 


1. marts 16:00-16:50 Hjælp - vi skal være ude hele dagen!– natur, udeliv og science

I oplægget formidles hvad forskning viser om pædagogers arbejde i naturen, iagttaget gennem begreber fra den pædagogiske læreplan. Vi vil desuden give eksempler gennem små film  på, hvordan pædagoger har gjort udelivet til det bærende læringsmiljø i institutionerne. Mange institutioner har været udenfor hele dagen i det sidste år. Hvordan ser arbejdet med natur, udeliv og science ud efter corona?
Forsker Niels Ejbye-Ernst og daginstitutionsleder Dorte Grønkjær fortæller om arbejdet udenfor ud fra forskellige perspektiver.


Se slides fra oplæg (pdf)

 

 

Dorte GrønkærDorte Grønkær er pædagogisk leder i et stort dagtilbud som rummer en stor byinstitution og to naturinstitutioner.

 

Niels Ejbye-ErnstNiels Ejbye-Ernst har forsket indenfor dagtilbud i naturen i mere en 20 år. Niels leder to store nationale daginstitutions projekter, hvor udeliv, natur og science er i centrum.Han har desuden skrevet bøger til pædagoguddannelsen og praksisfeltet, senest om læreplanstemaet udeliv, natur og science.


2. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens program V. Jacob Fuglsang, Journalist og uddannelsesredaktør på Politiken


2. marts 12:00-12:50 Paneldebat: Påvirker digitalisering, data og tech-giganter hvordan vi tænker uddannelse?

Hvordan forstår vi pædagogik og uddannelse, når verden bliver mere digital og undervisningen går online? I denne modererede paneldebat bringer forskning, forvaltning og tech-giganter deres perspektiver på banen, når vi diskuterer, hvordan tech og data påvirker den måde, vi tænker undervisning og uddannelse på, og hvilken virkning de har på vores forståelse af undervisningens kvalitet, formål og succeskriterier

Morten OvesenMorten Ovesen er Industry Executive hos Microsoft Danmark og leder samarbejdet med hele grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. Han har fokus på den strategiske udvikling af både læringsmiljøet og hverdagen for underviserne samt koblingen til resten af organisationen, fx i kommunerne. Morten har været hos Microsoft i 6 år.

Jesper Knoop HenriksenJesper Knoop Henriksen er Chef for Google for Education i Danmark og Island. Jesper Knoop-Henriksen har arbejdet med Googles uddannelsesaktiviteter i Norden de seneste 5 år, og har samarbejdet med skoler og kommuner om deres strategi og udnyttelse af læringsteknologi. Jesper er desuden en del af bestyrelsen i EdTech Denmark, som er en forening, der samler aktører fra forskningssektoren, samt den offentlige og private sektor, som alle beskæftiger sig med læringsteknologi. 


Lucas ConeLucas Cone er ph.d.-stipendiat på DPU, Aarhus Universitet og leder af det tværeuropæiske forskningsnetværk PRIVATOPIA. Lucas forsker i kommercielle interesser i uddannelsessektoren med særligt fokus på de globale tech-giganter. Han har delt sine perspektiver i bl.a. Deadline, Orientering, Politiken, Jyllands-Posten og Altinget samt udgivet bøger på MIT Press og Hans Reitzels Forlag.

Flemming EllingsenFlemming Ellingsen er ansat som centerchef for dagtilbuds- og skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune. Flemming står i spidsen for projektet Fremtidens skole, hvor der arbejdes med didaktiske og metodiske greb, som tilsammen sætter en læringsramme med en projektbaseret innovativ og virkelighedsnær dimension.

Martin ØstergaardMartin Østergaard Christensen er direktør for Børn og Unge i Aarhus Kommune, hvor ca. 65.000 børn hver dag går i dagtilbud, skole eller fritidstilbud. Han har tidligere været skoledirektør i Aalborg og børne- og unge direktør i Hjørring. Martin Østergaard Christensen deltager desuden i Kommunernes Teknologitænketank, som er nedsat af KL med formål om at sikre en fortsat tillidsfuld, gennemsigtig og ansvarlig udvikling i brugen af teknologi og data i kommunerne.

Moderator, Jacob FuglsangJournalist og uddannelsesredaktør på Politiken


2. marts 15:00-15:50 Relationer i en online tid

Det kan føles svært at skabe relationer, især når undervisningen foregår online. Bliv klogere på hvordan nogle undervisere har grebet det an, og de studerendes oplevelse heraf, når Lillian Buus fortæller om indsamlede erfaringer.

Se slides fra oplæg (pdf)

Lillian BuusLillian Buus er forskningsleder af program for Læring og IT på VIA University College. Lillian Buus har været involveret i undersøgelsen af erfaringerne med online undervisning under Covid-19 nedlukningen. Lillian fokuserer i sin forskning bl.a. på tilrettelæggelsen af digitalt medieret undervisning.


3. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens program V. Lotte Thor, Journalist og tidligere nyhedsvært

 


3. marts 12:00-12:50 Vedholdenhed i skolen – Viljen starter, hvor lysten slutter

Vedholdenhed er på mange måder en superpower, der giver stærke resultater i læringsøjemed, men som er kommet under pres med den hastige teknologiske udvikling med smartphones, streaming, konstant online tilgængelighed mv. Forskning har påvist at vedholdenhed kan trænes og opøves. Dette oplæg giver dig en indføring i teorien og forskningen bag vedholdenhed og hvordan man kan træne vedholdenhed i læringssituationer helt eksplicit. Det kan både være som et ”add on” i undervisningen, men også som en fuldt integreret del af den daglige undervisning.

Se slides fra oplæg (pdf)

Allan KortnumAllan Kortnum har arbejdet med mindsetbaseret undervisning de seneste små 10 år og var blandt initiativtagerne til at introducere mindsetbaseret undervisning i Danmark. De seneste par år er interessen gået i retning af vedholdenhedens betydning for læringsudbyttet og mindsetbaseret ledelse. Allan er medforfatter til: Mindsetbaseret undervisning (2016), Vedholdenhed i skolen (2020) og Mindsetbaseret ledelse (2021). Allan er til daglig leder for en erhvervsskole i Herning-området og har en baggrund som underviser i historie og geografi.


3. marts 15:00-15:50 Keynote | Praksisfællesskaber i den digitale tidsalder

Den verdenskendte læringsteoretiker Etienne Wenger præsenterer i denne keynote den nyeste udvikling af sin sociale læringsteori om praksisfællesskaber og reflekterer over, hvordan teorien kan bringes i spil i en en tid hvor meget undervisning foregår digitalt. Præsentationen efterfølges af dialog og en Q & A-session med Jornalist Lotte Thor.

Etienne WengerEtienne Wenger er en uafhængig tænker, forsker og social læringsteoretiker. Han er mest kendt for sit arbejde med praksisfællesskaber og har fokuseret sit arbejde og studier på sociale læringssystemer for at forstå sammenhængen mellem viden, samfund, læring og identitet. Grundideen er, at menneskelig viden grundlæggende er en social handling.

Moderator, Lotte ThorJournalist og tidligere nyhedsvært


4. marts kl. 11:45-12:00

Fællessamling og intro til dagens programV. Lotte Thor, Journalist og tidligere nyhedsvært


4. marts 12:00-12:50 Mød Danmarks Tech-ambassadør i interview med Lotte Thor

I denne session vil Anne Marie Engtoft Larsen i samtale med Lotte Thor gøre os klogere på, hvorfor Danmark har en tech-ambassadør og hvorfor det er relevant for uddannelsesdanmark. Hvordan ser Anne Marie den globale udvikling inden for EdTech? Hvad tilbyder tech-virksomhederne lige om lidt? Kan danske virksomheder byde ind, og hvad kræver det af dem? Og hvad kan Anne Marie hjælpe dem med? Hvordan påvirker udviklingen i tech-branchen uddannelse generelt i DK og andre steder? Er det godt eller skidt? Og til slut vil Anne Marie komme ind på, om tech-giganterne passer godt nok på data og hvilke kompromiser, vi skal være parate til at indgå for at udnytte den nye ”ed-tech” bølge.

Anne Marie EngtoftAnne Marie Engtoft Larsen er Danmarks Tech-ambassadør med base i Silicon Valley, men dækker både USA, Kina og resten af verden. Anne Marie kom fra et job som ‘Lead, Technology and Sustainability’ i World Economic Forum. Hun er bl.a. medstifter af Student og Innovation House og uddannet MSc Development Management, London School of Economics and Political Science (LSE) & MSc International Business and Politics, Copenhagen Business School (CBS)

Lotte ThorJournalist tidligere nyhedsvært


4. marts 16:00-16:50 Opsamlingsdebat med Lotte Thor og Jacob Fuglsang

I denne session samler konferencens to moderatorer op på en hel uge med læringsfestival. Hvad var højdepunkterne? Hvad var overraskende? Hvad lærte vi og hvad tager vi med videre? Perspektiver og vinkler bliver vendt i en spændende samtale mellem Lotte Thor og Jacob Fuglsang.

Lotte ThorJournalist tidligere nyhedsvært

Jacob Fuglsang Journalist og uddannelsesredaktør på Politiken

;